Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Đăng ký quốc tế theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid

Thủ tục đăng kí quốc tế theo Nghị định thư - thỏa ước Madrid như thế nào?

Nhãn hiệu là tài sản của các cá nhân, tổ chức tuy nhiên, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ độc lập tại từng quốc gia nên nguy cơ nhãn hiệu đã đăng ký ở quốc gia này nhưng vẫn bị ăn cắp hoặc sử dụng trái phép ở quốc gia khác do chưa được đăng ký tại quốc gia đó là rất cao.
Hiện nay trên cơ sở một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc một đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia, bằng việc nộp một đơn quốc tế duy nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể giành được quyền đăng ký nhãn hiệu tại một số hoặc tất cả thành viên của hệ thống Madrid.
Với đội ngũ chuyên gia sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm, ANT Lawyers sẽ hỗ trợ quý khách thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid.
 Người có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam
  • Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệutại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thoả ước Madrid;
  • Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.
Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
  • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.
  • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp. Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
  • Người nộp đơn phải bảo đảm các thông tin là chính xác và thống nhất với các thông tin ghi trong các giấy tờ kèm theo.
Cơ quan nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
  • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created By Sora Templates